09 22 533 20    |   0489 872 872   |   INFO@CONTAINERS-DURAN.BE

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De klant dient steeds voldoende plaats te voorzien om het plaatsen en ophalen van de container te kunnen uitvoeren. Indien de container op de openbare weg geplaatst moet worden, moet de klant op zijn kosten de toelating voor het plaatsen aanvragen bij de politie
van zijn gemeente en de eventuele taksen hiervoor vereffenen. Let wel: voor containers in groot Gent kunnen wij u in vele gevallen helpen om de vergunning kosteloos aan te vragen. Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken dan kan u hiervoor contact opnemen met Duran Containerverhuur bv. De container zal bij aflevering door DURAN CONTAINERVERHUUR bv voorzien zijn van de wettelijk vereiste signalisatie. Na aflevering is de klant als enige verantwoordelijk voor deze signalisatie en de klant zal in geval de signalisatie verdwijnt (diefstal, enz.) er voor zorgen dat nieuwe signalisatie wordt aangebracht. Tevens zal de klant ervoor zorgen dat, indien een container door de plaatsgesteldheid niet goed zichtbaar is ondanks het naleven van de wettelijke verplichtingen, hij voorziet dat deze extra verlicht wordt zodat de verlichting daadwerkelijk efficiënt is en niet enkel aan de theoretische vereiste voldoet. Een werkend knipperlicht kan u gratis bij ons verkrijgen maar dit dient u specifiek bij uw bestelling te vermelden aangezien dit niet standaard op onze containers zit. In geval van overtreding blijft de klant zowel burgerlijk als strafrechtelijk aansprakelijk. De klant duidt de plaats aan waar de container moet worden afgezet en dient zich te verzekeren dat de bodem waarop moet gemanoeuvreerd worden stevig genoeg is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van: verzakkingen, schade aan vloeren, voetpaden, rioleringen, deksels, roosters en andere. De kosten voortvloeiend uit het vertragen of niet kunnen uitvoeren van de diensten zullen worden doorgerekend aan de klant.

 

2. De klant gaat ermee akkoord dat de container steeds afgerekend dient te worden bij levering; dit kan cash of met bancontact. Indien er niemand aanwezig kan zijn voor de betaling, dient u dit te melden bij het plaatsen van een bestelling waarbij DURAN CONTAINERVERHUUR bv een factuur zal opmaken die 24u voor levering vereffend dient te zijn.

 

3. De container mag enkel gebruikt worden voor het bergen van niet gevaarlijke industriële of gelijkgestelde afvalstoffen, conform de regionale afvaldecreten en hun latere aanvullingen. Het is ten strengste verboden giftige, chemische, medische, farmaceutische, organische, explosieve, bijtende, ontvlambare, radioactieve afvalstoffen evenals koolwaterstof en andere gevaarlijke afvalstoffen onder welke vorm dan ook in de container te deponeren.

 

4. In geval van vaststelling van niet-conforme afvalstoffen zal volgende procedure gevolgd en door de klant aanvaard worden: de klant wordt in gebreke gesteld binnen de 48 uren via e-mail, fax of een aangetekend schrijven. Er zal een forfaitair bedrag van € 100,00 excl. 21%
BTW in rekening gebracht worden voor administratiekosten. Na een termijn van 48 uren zal de klant gewaarschuwd worden dat de betwiste afvalstoffen, volgens de wettelijke voorschriften, door een erkend ophaler verwijderd zullen worden. Deze diensten zullen aan de klant gefactureerd worden.

 

5. Bij het laden van de container mag de bovenste rand en/of aangegeven capaciteit (in m³ of in ton) niet overschreden worden. Indien de container overladen is, in volume of gewicht, behoudt de chauffeur het recht om te weigeren de container weg te nemen. De klant wordt
in dat geval belast met alle kosten, boeten, vergoeding van directe of indirecte schade inherent aan het wegnemen van de container.
De kubieke meters die boven de rand van de container geladen zijn worden aan minimaal 30,00EUR/m3 aangerekend. Het netto gewicht mag de 13 ton niet overschrijden. De tonnages boven de 13 ton zullen worden aangerekend aan het gangbare tarief van het specifieke afvaltype dat zich in de container bevindt zoals werd bepaald door de acceptant van de erkende vervoerder.

 

6. De klassebepaling van het gestort afval gebeurt door een acceptant van de erkende verwerker. Enkel zijn indicatie zal in aanmerking genomen worden en is dus ontegensprekelijk. Dit wordt erkend door de klant.

 

7. De door ons opgegeven lever- en ophaaltermijnen zijn approximatief en louter informatief en kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de wederpartij.

 

8. De door ons verhuurde containers, goederen en materialen zijn voorzien van een identificatienummer en een zelfklever die onder geen enkel beding door de huurder mogen verwijderd worden op straffe van schadevergoeding. In geval van wanbetaling, beslag, faillissement of gerechtelijk concordaat zijn de gehuurde materialen en containers vatbaar voor revindicatie, waar ze zich ook mogen bevinden. Verder is de klant er ook van op de hoogte en akkoord dat in geval van wanbetaling de inhoud van de container wordt uitgekipt waar de container destijds werd geleverd. Alle kosten/boeten ten gevolge van de opkuis van de uitgekipte container zijn steeds ten laste van de klant.

 

9. Voor het storten van afval door de klant in het sorteer- en recyclagecentrum is het algemene aanvaardingsreglement van kracht die op aanvraag verkregen kan worden.

 

10. Huidige voorwaarden primeren behoudens andersluidend en schriftelijk beding, op de aankoop- en/of verkoopsvoorwaarden van onze medecontractanten.

 

11. Ieder bezwaar tegen een levering dient te geschieden binnen de 48u na levering of factuurdatum. Het bezwaar dient schriftelijk te gebeuren en minstens summier gemotiveerd te worden.

 

12. Ieder bezwaar tegen een factuur dient te geschieden binnen de 48u na levering of factuurdatum. Het bezwaar dient schriftelijk te gebeuren en minstens summier gemotiveerd te worden.

13. Al onze facturen zijn steeds per overschrijving betaalbaar of te Wondelgem, met bancontact of contant en zonder korting. De vervaldag op de factuur is bindend. Deze vervaldag bedraagt principieel dertig dagen vanaf factuurdatum behoudens andersluidende geschreven vermelding op de factuur. Bij wanbetaling zal er vanaf de eerste rappel een kost van € 10,00 excl. 21% BTW worden aangerekend en € 50,00 voor de tweede en derde rappel. Indien wij na de vervaldatum van de derde rappel geen betaling hebben gekregen, wordt uw dossier per direct overgemaakt aan GDW met alle bijkomende kosten, bepaald door hen, ten laste van de klant. Bij laattijdige betaling mogen de leveringen en diensten worden geschorst zonder dat dit inhoofde van de wederpartij aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

14. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Gent of van de Rechtbank van eerste aanleg Oost- Vlaanderen, afdeling Gent.

15. In geval van samenloop, insolventieprocedure of beslag is de klant akkoord dat Duran Containerverhuur bv haar eventuele schuld t.a.v. de klant compenseert met de schuld van de klant t.a.v. Duran Containerverhuur bv, ongeacht de datum van de opeisbaarheid, het doel of de valuta waarin de schulden zijn uitgedrukt. Het voorgaande is tegenstelbaar aan de andere schuldeisers van de klant.

 

16. Bij het overschrijden van de tijdsbesteding van 30 minuten voor het plaatsen/wegnemen van de containers, wordt een wachttijd aangerekend ten bedrage van € 95.00 per uur.